Zwroty i reklamacje

ZWROTY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu na adres elektroniczny lub załączając wydrukowane oświadczenie wraz ze zwracanymi produktami.
 5. Konsumeny poktrywa koszty zwrotu do Sprzedawcy
 6. Wzór oświadczenia znajduje się poniżej:

  Dane sprzedawcy:

  taniko Ewelina Nanikowska

  Ul. Mickiewicza 21                                           

  59-220 Legnica

  Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

  1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Moje dane:

  Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………

  Nr zamówienia: ……………………………………………………………………………………

  Data zakupu:     …………………………………………………………………………………….

  Proszę o zwrot gotówki wraz z kosztami dostawy na rachunek bankowy nr:

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

   

   

   

   

  Data                                                                                                                          Podpis

   

  …………………………………………                                                                            ………………………………………….


  1. Skutki odstąpienia od Umowy:
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz winien znajdować się w stanie nie zmienionym od otrzymania przesyłki. Przesyłka powinna być dobrze zabezpieczona wraz załączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
  5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  11. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  12. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  13. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  14. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  15. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  16. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,


  REKLAMACJE

  Reklamacja i gwarancja

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  1. Formularz reklamacyjny znajduje się poniżej:

  ………………., dn…………. 20…. r.

   

  FORMULARZ REKLAMACYJNY KLIENTA:

  Imię i Nazwisko:  ……………………………………………………………………………………………………………………… Adres:  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. e-mail:  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. tel.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………….

  PRZEDMIOT REKLAMACJI:

  Data nabycia towaru  …………………………………………………………………………………………………………………. Nazwa towaru  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  Nr. zamówienia  …………………………………………………………………………………………………………………. Wartość towaru ………………………… zł

  ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Kiedy wady zostały stwierdzone  …………………………………………………………………………………………………

  DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

  (___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

  (___) usunięcie wady,

  (___) obniżenie ceny,

  (___) odstąpienie od umowy.

   ………………………………….. ………………

  (czytelny podpis reklamującego)

  OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
   3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.
  3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na koszt Kupującego – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
  4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.
  5. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c.
  6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres .
  7. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

  ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

  Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Data otrzymania reklamacji ……………………………….

  Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….

  Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….

  Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………

  (Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)

   

   

   

   

   

  1. Reklamację należy zgłosić pisemnie załączając formularz lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
  2. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

   

   

  taniko Ewelina Nanikowska
  Ul. Mickiewicza 21
  59-220 Legnica


  1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

Shopping Cart